Zorgverzekering 2013

Zorgverzekeringswet verandert in 2013

U herinnert zich ongetwijfeld de commotie rondom de door Mark Rutte en Diederik Samsom bij de kabinetsformatie afgesproken inkomensafhankelijke zorgpremie. Een ware paleisrevolutie bij de VVD heeft tot het intrekken van de voorstellen geleid. De voorstellen zouden leiden tot een forse achteruitgang van de midden- en hoge inkomens. Deze nivellering werd door de VVD-achterban niet gepikt.

De zorgpremie zou de vervanger zijn van de huidige premie zorgverzekeringswet. Iedere Nederlander met arbeids- en pensioeninkomen betaalt deze premie. Renteniers die alleen van hun vermogen leven, betalen overigens niets. Ons systeem van verzekering tegen ziektekosten heeft een collectieve component en een individuele component. De premie zorgverzekeringswet dient ter dekking van de collectieve component. Voor de individuele component is er de verzekering die u bij uw zorgverzekeraar afsluit en waarvoor u ook premie betaalt. Daarbij hebt u een bepaalde keuzevrijheid.

Dat er aan de dekking van de zorgkosten wat moet gebeuren, is wel duidelijk. Er doet zich immers een explosie van zorgkosten voor. Dit heeft onder meer te maken met de vergrijzing. Bovendien kunnen medici steeds meer. Deze mogelijkheden willen we benutten en dat kost geld.

Voor de heffing van de premie zorgverzekeringswet wordt een onderscheid gemaakt tussen hetgeen u bij een werkgever verdient en overige inkomsten. Op het eerste wordt een hoog tarief toegepast, dat in 2013 wordt verhoogd van 7,1% tot 7,75%. Er geldt overigens een premiegrens van ongeveer 50.000 euro. Deze premie wordt niet ingehouden op het loon, maar wordt betaald door de werkgever. De werknemer moet over dit ‘voordeel’ wel loonbelasting betalen. Deze systematiek geldt overigens ook voor de AOW. Voor de andere inkomenscategorieën is een lager tarief van toepassingen. In 2012 is dit 5,1% en in 2013 5,65%. Ook hiervoor geldt de premiegrens. Bij pensioen- en lijfrenteuitkeringen wordt dit ingehouden.

In 2013 is de door de werkgever betaalde premie zorgverzekeringswet niet meer belast als loon. Dit zou dus eigenlijk leiden tot een hoger netto loon in 2013. Door andere heffingen zal er voor de meeste werknemers echter geen sprake zijn van een stijging.

* U vindt dit artikel ook in onze nieuwsbrief – deze kunt u hier lezen (PDF formaat)