Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden in PDF formaat

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BELASTING ADVIESBUREAU SOEST GEVESTIGD TE 3762 AN SOEST, DE AKKEREN 43 VAN TOEPASSING VOOR HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN, UITVOERING VAN DIENSTEN EN/OF DE LEVERING VAN PRODUCTEN AAN CLIËNTEN.

ARTIKEL 1: Begripsbepalingen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

B.A.S.: De onderneming Belasting Adviesbureau Soest gevestigd te 3762 AN Soest, De Akkeren 43 of een van haar dochterondernemingen.

BAS-Soest: De onderneming Belasting Adviesbureau Soest gevestigd te 3762 AN Soest, De Akkeren 43 of een van haar dochterondernemingen.

Cliënt: Een opdrachtgever die aan B.A.S., of een van haar dochterondernemingen, opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, de uitvoering van diensten en/of de levering van producten.

Opdracht: Een mondeling of schriftelijk gegeven verklaring van cliënt aan B.A.S. waarmee cliënt de wil kenbaar heeft gemaakt aan B.A.S. dat cliënt van B.A.S. wil afnemen de verrichting van werkzaamheden, de uitvoering van diensten en/of de levering van producten.

Prijsaanbieding: Een door B.A.S. schriftelijk afgegeven document waarin wordt omschreven welke werkzaamheden worden verricht en/of welke diensten worden uitgevoerd en/of welke producten worden geleverd en welke prijs hiervoor wordt berekend door B.A.S. aan cliënt zodra cliënt aan B.A.S. een opdracht zal verstrekken.

ARTIKEL 2: Aangaan van een opdracht.

2.1: Op alle prijsaanbiedingen door B.A.S., op alle opdrachten aan B.A.S., op alle verrichting van werkzaamheden door B.A.S., op alle uitvoering van diensten door B.A.S. en/of de levering van producten door B.A.S. zijn de algemene voorwaarden van B.A.S. van toepassing. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien zulks uitsluitend schriftelijk en expliciet door B.A.S. aan cliënt is medegedeeld.

2.2: Alle prijsaanbiedingen in welke vorm dan ook gedaan door B.A.S. zijn steeds vrijblijvend.

2.3: Een prijsaanbieding is slechts dan bindend gedaan indien B.A.S. zulks schriftelijk aan cliënt heeft meegedeeld en bindt B.A.S. dan uitsluitend tot handhaving van de prijsaanbieding gedurende genoemde periode in de prijsaanbieding.

2.4: B.A.S. is eerst dan gebonden aan een prijsaanbieding dan nadat cliënt schriftelijk aan B.A.S. opdracht heeft verstrekt. Ontbinding van een opdracht door cliënt is uitsluitend mogelijk binnen 8 dagen na de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging door cliënt aan B.A.S.. Indien B.A.S. gedurende deze periode reeds werkzaamheden heeft verricht, diensten heeft uitgevoerd en/of producten heeft geleverd is cliënt verplicht hiervoor overeenkomstig de opdracht te betalen. 2.5: B.A.S. is slechts dan gehouden aan mondelinge toezeggingen nadat deze naderhand schriftelijk aan cliënt door B.A.S. zijn bevestigd. B.A.S. aanvaard bij een mondelinge opdracht door cliënt geen enkele aansprakelijkheid indien de verrichting van werkzaamheden en/of de uitvoering van diensten en/of de levering van producten niet voldoet aan de mondeling gegeven omschrijving van de verrichting van werkzaamheden en/of de uitvoering van diensten en/of de levering van producten.

2.6: Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van cliënt binden B.A.S. slechts dan wanneer B.A.S. schriftelijk en expliciet aan cliënt heeft meegedeeld dat B.A.S. de inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van cliënt voor de uitvoering van de opdracht heeft aanvaard. cliënt kan indien zij bij de opdrachtbevestiging vermeld dat de opdracht onder de toepassing van de inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van cliënt geschiedt geen rechten ontlenen aan de erkenning van de inkoopvoorwaarden of de andere voorwaarden van cliënt als B.A.S. de toepassing van deze voorwaarden door cliënt onweersproken laat.

2.7: Cliënt kan geen rechten ontlenen aan het gegeven dat B.A.S. niet steeds de strikte naleving van haar algemene voorwaarden verlangd, cliënt kan hierdoor niet aannemen dat de algemene voorwaarden van B.A.S. niet meer van toepassing zouden zijn of dat B.A.S. haar rechten op strikte toepassing van haar algemene voorwaarden zou verliezen voor toekomstige opdrachten, al dan niet soortgelijk aan de opdracht waarbij B.A.S. haar algemene voorwaarden niet strikt heeft toegepast.

2.8: B.A.S. kan slechts worden vertegenwoordigd en worden gebonden door de personen die hiertoe zijn gerechtigd volgens de inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken te Amersfoort. Indien door omstandigheden B.A.S. vertegenwoordigt zou zijn door een persoon die B.A.S. niet rechtsgeldig kan of mag vertegenwoordigen kan deze persoon hiervoor een volmacht ontvangen van B.A.S., het is aan de vertegenwoordiger van B.A.S. niet toegestaan om van deze algemene voorwaarden bij het aangaan van een opdracht afstand te nemen of deze niet toepasselijk te verklaren tenzij de vertegenwoordiger van B.A.S. hiervoor schriftelijk een volmacht heeft van B.A.S. en welke volmacht uitsluitend van geval tot geval en van opdracht tot opdracht dient te worden afgegeven en te worden ondertekend door die vertegenwoordigers van B.A.S. die hiertoe volgens het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken te Amersfoort zijn bevoegd.

ARTIKEL 3: Prijzen en prijsstelling.

3.1: Alle prijzen die B.A.S. aan cliënt heeft vermeld zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van Overheidswege zijn opgelegd of nog worden opgelegd. Indien door wijziging van lonen, belastingen, sociale of andere overheidslasten, e.d. B.A.S. genoodzaakt is haar prijzen aan te passen is B.A.S. ook gerechtigd dit te doen voor alle reeds door cliënt aan B.A.S. verstrekte opdrachten zulks onder in acht name van de hiervoor geldende wettelijke voorschriften ook al geschied dit terwijl dit bij het aangaan van de opdracht reeds voorzienbaar was.

3.2: De in de opdracht of prijsaanbieding opgenomen kostenopgave vormt een geheel met de omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijziging in deze opzet, ten aanzien van omvang, fasering, methode, analyse, rapportage of op welke wijze dan ook dan wel wijziging in een of meer van de kostprijsfactoren zullen door B.A.S. tevoren met cliënt worden besproken en kunnen leiden tot een aanpassing van de door cliënt aan B.A.S. verschuldigde prijs.

3.3: Wijzigingen, van welke aard dan ook, in de oorspronkelijke opdracht, die schriftelijk of mondeling door cliënt aan B.A.S. worden verstrekt en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsaanbieding door B.A.S. was uitgegaan worden aan cliënt extra in rekening gebracht; indien de aangebrachte wijziging leidt tot een vermindering van de waarde van de opdracht zal het verschil in de waarde van de oorspronkelijke opdracht en de waarde van de opdracht na wijziging aan cliënt worden gecrediteerd.

3.4: Indien in de prijsaanbieding van B.A.S. aan cliënt het aantal besprekingen is gespecificeerd en op verzoek van cliënt het aantal besprekingen dient te worden uitgebreid is B.A.S. gerechtigd deze extra besprekingen aan cliënt in rekening te brengen.

3.5: Indien B.A.S. als gevolg van de extra besprekingen, na verkregen toestemming van cliënt, voor de verdere uitvoering van de door cliënt gegeven opdracht gespecialiseerde bedrijven dient in te huren zal B.A.S. de kosten voor deze gespecialiseerde derde bedrijven afzonderlijk en gespecificeerd aan cliënt in rekening brengen.

3.6: Wijziging, uitbreiding of beëindiging van de opdracht door cliënt is alleen schriftelijk mogelijk. Extra kosten die hiervan het gevolg zijn komen volledig voor rekening van cliënt.

3.7: B.A.S. is niet verplicht om bij een samengestelde prijsaanbieding bij een gedeelde levering ook een gedeelde facturering aan cliënt toe te sturen.

ARTIKEL 4: Annuleringen en reclames.

4.1: Indien cliënt een opdracht verleend aan B.A.S. wenst te beëindigen is cliënt aan B.A.S. een vergoeding verschuldigd van 45 % van de totale waarde van de opdracht die cliënt aan B.A.S. heeft verleend.

4.2: B.A.S. is bij beëindiging van de opdracht door cliënt gerechtigd aan cliënt behoudens het gestelde in 4.1 de werkelijk gemaakte kosten voor de beëindigde opdracht in rekening te brengen.

4.3: cliënt dient binnen 8 dagen na ontvangst van een factuur schriftelijk te reclameren aangaande alle dadelijk waarneembare afwijkingen betreffende de door B.A.S. verrichtte werkzaamheden en/of uitgevoerde diensten en/of geleverde producten.

4.4: Door cliënt ingediende reclames op een factuur van B.A.S. aan cliënt geven cliënt geen recht om de betaling van de factuur waartegen cliënt heeft gereclameerd op te schorten.

4.5: Reclames gedaan tegen een bepaalde factuur hebben geen invloed op eerdere of nog in de toekomst door B.A.S. voor cliënt verrichte werkzaamheden en/of uitgevoerde diensten en/of geleverde producten.

ARTIKEL 5: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID.

5.1: B.A.S. verbindt zich jegens cliënt, om gegevens die cliënt aan B.A.S. heeft verstrekt ten behoeve van verwerking, om deze gegevens op de overeengekomen wijze te verwerken en de resultaten van deze verwerking aan cliënt af te leveren. 5.2: B.A.S. verbindt zich jegens cliënt om de gegeven opdracht met zorg uit te voeren. De omstandigheid dat B.A.S. cliënt ter zake mondelinge en/of schriftelijke adviezen heeft verstrekt, brengt niet met zich mede dat B.A.S. zich tot het teweegbrengen van een zodanig resultaat aan cliënt heeft verbonden.

5.3: B.A.S. is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen, welke door B.A.S. en/of haar medewerkers worden verstrekt.

5.4: B.A.S. sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor alle eventuele door cliënt geleden schade als gevolg van door B.A.S. voor cliënt verrichte werkzaamheden en/of uitgevoerde diensten en/of geleverde producten.

5.5: Cliënt is gehouden om B.A.S. te vrijwaren voor iedere eventuele vordering van derden.

5.6: Indien ondanks zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden, bij controle van cliënt, afwijkingen worden geconstateerd die het gevolg zijn van een verkeerde werking van de gebruikte apparatuur of van een onjuiste uitvoering door medewerkers van B.A.S. is de aansprakelijkheid van B.A.S. beperkt tot het op kosten van B.A.S. opnieuw uitvoeren van die werkzaamheden dan wel het in evenredigheid crediteren van de rekening van B.A.S. aan cliënt tot een maximum van het door B.A.S. gefactureerde bedrag.

5.7: Cliënt is gehouden om B.A.S. van een tekortkoming in kennis te stellen binnen een termijn van veertien dagen na verzending door B.A.S. van de resultaten of de factuur.

5.8: Iedere verdere en/of andere aansprakelijkheid van B.A.S. voor door cliënt geleden directe of indirecte schade is uitgesloten.

5.9: B.A.S. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in materialen of informatiedragers of enige andere door cliënt beschikbaar gestelde informatiebron. B.A.S. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van moeilijkheden die bij gebruik optreden, of bij de bewerking of bij de verwerking daarvan. B.A.S. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van de verwerking van door cliënt onjuist of onvolledig verstrekte gegevens en/of informatie.

5.10: Indien B.A.S. op grond van wettelijke bepalingen toch verantwoordelijk of aansprakelijk mocht zijn is deze verantwoording of aansprakelijkheid nimmer hoger dan het bedrag dat B.A.S. heeft berekend aan cliënt voor de uitvoering van de opdracht waarvoor B.A.S. verantwoordelijk of aansprakelijk is. Indien het aan cliënt berekende bedrag voor de uitgevoerde opdracht hoger mocht zijn dan het maximaal door B.A.S. verzekerde bedrag per gebeurtenis is B.A.S. ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag dat op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering maximaal kan worden uitbetaald.

ARTIKEL 6: Auteursrecht en eigendom.

6.1: Het auteursrecht op alle rapporten, voorstellen en alle andere voor cliënt opgestelde documenten en verzamelde gegevens op welke manier ook vastgelegd in woord, geschrift, plaat, beeld of enige andere wijze vermenigvuldigd berust ten alle tijden bij B.A.S..

6.2: Indien B.A.S. uitdrukkelijk op grond van de opdracht zaken aan cliënt overdraagt, blijven deze het eigendom van B.A.S. tot cliënt alle daarvoor verschuldigde bedragen, niet opeisbare bedragen daaronder begrepen, aan B.A.S. heeft betaald.

6.3: B.A.S. behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de door B.A.S. verschafte materialen, de daarin opgenomen uitvindingen, de tekeningen, modellen en alle auteursrechtelijke werken.

6.4: B.A.S. behoudt alle rechten op uitvindingen en knowhow ook indien deze door B.A.S. zijn verworven tijdens het verrichten van de werkzaamheden en/of de uitvoering van diensten en/of de levering van producten aan cliënt.

6.5: Het gebruiksrecht voor cliënt is, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, beperkt tot de onderneming die als cliënt van B.A.S. optreedt, eventuele dochterondernemingen van cliënt zijn van dit gebruiksrecht uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 7: Geheimhouding en exclusiviteit.

7.1: B.A.S. verbindt zich jegens cliënt tot geheimhouding van alle zaken of bijzonderheden daarvan, welke B.A.S. van cliënt onder zich heeft of waarvan B.A.S. kennis draagt. B.A.S. zal alle haar ter kennis gekomen informatie over cliënt uitsluitend gebruiken in verband met de door B.A.S. voor cliënt uit te voeren opdracht.

7.2: B.A.S. verbindt zich jegens cliënt om alle maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren voor alle door cliënt aan B.A.S. ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen.

7.3: B.A.S. verbindt zich jegens cliënt om geen door cliënt aan B.A.S. beschikbaar gestelde gegevens en inlichtingen aan derden te verstrekken anders dan na een uitdrukkelijk en schriftelijk verleende toestemming van cliënt om deze door B.A.S. van cliënt verkregen gegevens en inlichtingen aan met naam genoemde derden te verstrekken.

7.4: B.A.S. verbindt zich jegens cliënt om alle redelijke aanwijzingen van cliënt omtrent het waarborgen van de geheimhouding van door cliënt verstrekte gegevens en inlichtingen in acht te nemen.

7.5: B.A.S. is gerechtigd om het gestelde in 7.2 t/m 7.4 niet toe te passen indien B.A.S. de gegevens van cliënt gebruikt voor statische of vergelijkende doeleinden en hierbij cliënt anoniem kan blijven of de geheimhouding van cliënt niet in gevaar komt door deze gegevens te veralgemeniseren.

ARTIKEL 8: Levertijden en termijnen.

8.1: Alle door B.A.S. in aanbiedingen en opdrachtbevestigingen genoemde leveringstermijnen worden te goeder trouw gedaan en kunnen niet door cliënt als bindend worden beschouwd tenzij B.A.S. zulks uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt kenbaar heeft gemaakt.

8.2: Tussentijdse wijzigingen van de opdracht door cliënt, werkstakingen, onvoorziene omstandigheden en/of overmacht kunnen voor B.A.S. aanleiding zijn om de termijn van levering aan cliënt aan te passen, een dergelijke aanpassing geeft cliënt nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de aan B.A.S. verleende opdracht of niet nakoming van enige verplichting van cliënt aan B.A.S. welke uit deze of uit enigerlei andere met deze opdracht samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

8.3: B.A.S. is gerechtigd om bij gedeeltelijke verrichting van werkzaamheden en/of uitvoering van diensten en/of levering van producten deze aan cliënt te factureren, in een dergelijk geval is cliënt gehouden om te betalen binnen de termijnen zou genoemd in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

8.4: B.A.S. is niet gebonden aan of verantwoordelijk voor de handhaving van enige termijn indien cliënt niet tijdig alle voor de door B.A.S. te verrichten werkzaamheden en/of uit te voeren diensten en/of te leveren producten ter beschikking te stellen gegevens en inlichtingen en/of de juiste informatie en/of informatiedragers aan B.A.S. ter hand te stellen.

ARTIKEL 9: Betalingsvoorwaarden.

9.1: B.A.S. handhaaft in algemene zin een betalingstermijn van 14 dagen. B.A.S. verleent geen betalingskorting bij betaling binnen deze betalingstermijn tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

9.2: cliënt is gehouden tot nakoming van alle termijnen die B.A.S. stelt aan cliënt voor de periode waarbinnen cliënt een factuur van B.A.S. dient te betalen, cliënt verplicht zich jegens B.A.S. om de factuur te betalen in een in Nederland wettig betaalmiddel en op de bancaire wijze zoals B.A.S. die in de factuur aan cliënt heeft vermeld.

9.3: cliënt is gehouden tot nakoming van haar betalingsverplichting jegens B.A.S. zonder de toepassing van enige korting of zonder de toepassing van enige schuldvergelijking, zonder de opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk wanprestatie of zonder de toepassing van opschorting van de betalingsverplichting door cliënt jegens B.A.S. door het leggen van enig beslag onder zichzelf of dat cliënt op enige andere wijze de betaling door cliënt aan B.A.S. kan blokkeren.

9.4: B.A.S. is gerechtigd om in haar prijsaanbieding een wijziging op te nemen van de betalingsvoorwaarden, hierdoor is het voor B.A.S. mogelijk om deelfacturering toe te passen afhankelijk van de grootte of de duur van de door B.A.S. te verrichten werkzaamheden en/of uit te voerendiensten en/of te leveren producten. Ook bij deelfacturering verplicht cliënt zich jegens B.A.S. om haar betaling aan B.A.S. te doen onder in acht name van artikel 9.1 t/m 9.3.

9.5: Indien cliënt in gebreke blijft om haar financiële verplichtingen jegens B.A.S. na te komen wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft B.A.S., zonder enige ingebrekestelling, het recht om cliënt het gehele verschuldigde bedrag in rekening te brengen alsmede de op dat moment van toepassing zijnde wettelijk rente te berekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum dat de gehele betaling door cliënt aan B.A.S. heeft plaatsgevonden.

9.6: Indien B.A.S. voor het treffen van maatregelen die noodzakelijk zijn om cliënt haar betalingsverplichtingen jegens B.A.S. te doen nakomen kosten heeft moeten maken, hieronder begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, zal cliënt deze kosten aan B.A.S. dienen te vergoeden. Deze kosten bedragen tenminste 15 % van de openstaande factuur met een minimum van 50 EURO.

9.7: B.A.S. is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie met cliënt gerechtigd om van cliënt voldoende zekerheid van betaling te verlangen en de verrichting van werkzaamheden en/of de uitvoering van diensten en/of de levering van producten te staken indien cliënt deze gevraagde zekerheid niet aan B.A.S. kan verstrekken. 9.8: De eigendomsrechten van de door B.A.S. aan cliënt verrichte werkzaamheden en/of uitgevoerde diensten en/of geleverde producten blijven tot zekerheid, inclusief het retentierecht, berusten bij B.A.S. tot dat cliënt het aan B.A.S. verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten zoals vermeld in artikel 9.6, volledig heeft betaald.

9.9: cliënt kan geen enkele betaling aan B.A.S. opschorten, ook niet wanneer deze tussen B.A.S. en cliënt in termijnen is overeengekomen.

9.10: Indien cliënt de betalingscondities en haar daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen jegens B.A.S. niet nakomt ontheft zulks B.A.S. van haar verplichtingen jegens cliënt.

ARTIKEL 10: Tussenpersonen en rapportage.

10.1: Indien cliënt om welke reden dan ook een tussenpersoon wenst in te schakelen voor haar contacten met B.A.S. is B.A.S. aan deze tussenpersoon geen enkele honorering of provisie verschuldigd.

10.2: Alle kosten voor deze tussenpersoon komen volledig voor rekening van cliënt. 10.3: Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een door cliënt ingeschakelde tussenpersoon, algemene of andere voorwaarden van deze tussenpersoon zijn niet van toepassing op de contacten tussen B.A.S. en haar cliënt of de tussenpersoon van cliënt.

10.4: Indien door de inschakeling van cliënt van een tussenpersoon vertraging optreedt in de verrichting van werkzaamheden en/of de uitvoering van diensten en/of de levering van producten door B.A.S. aan cliënt is B.A.S. hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk jegens cliënt. Indien door de inschakeling van een tussenpersoon door cliënt vertraging in welke vorm dan ook optreedt zijn de meerkosten van B.A.S. geheel voor rekening van cliënt.

10.5: Indien in de prijsaanbieding van B.A.S. aan cliënt wordt gesproken over het uitbrengen van een analyse of een rapportering is deze ten alle tijden gesteld in de Nederlandse taal en opgesteld in de vorm van een tekst op papier.

10.6: B.A.S. is slechts dan gehouden om de analyse of de rapportering te doen in enige andere taal of in enige andere presentatievorm indien zulks vooraf duidelijk en schriftelijk tussen B.A.S. en cliënt is overeengekomen.

10.7: B.A.S. is gehouden het aantal exemplaren aan cliënt te leveren van de analyse of rapportage zoals door B.A.S. in haar prijsaanbieding of opdrachtbevestiging genoemde aantal.

ARTIKEL 11: Overige bepalingen.

11.1: cliënt verplicht zich jegens B.A.S. om, indien zulks is overeengekomen, materialen; informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers aan B.A.S. te verstrekken die voldoen aan de specificaties zoals B.A.S. die aan cliënt heeft kenbaar gemaakt.

11.2: Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder ook begrepen materialen, informatiedragers, geschied uitsluitend voor rekening en risico van cliënt ook indien B.A.S. voor de verzekering daarvan zorgdraagt.

11.3: B.A.S. is slechts dan verplicht om het risico van verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder ook begrepen materialen, informatiedragers, e.d. voor haar rekening te nemen indien zulks expliciet en schriftelijk door B.A.S. aan cliënt kenbaar is gemaakt.

ARTIKEL 12: Gegevensverstrekking.

12.1: cliënt is gehouden om alle gegevens en bescheiden, welke B.A.S. overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan B.A.S. ter beschikking te stellen.

12.2: B.A.S. heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde heeft voldaan.

12.3: Op de gegevensverstrekking door cliënt is van toepassing het Privacy Statement van BAS-Soest volgens de laatst gepubliceerde versie. Het Privacy Statement van BAS-Soest is op de website van BAS-Soest te downloaden, indien gewenst kan BAS-Soest u een geprint exemplaar toezenden.

ARTIKEL 13: Geschillen.

13.1: Op alle prijsaanbiedingen van B.A.S., op alle overeenkomsten en opdrachten tussen B.A.S. en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2: Bij geschillen tussen cliënt en B.A.S. zullen cliënt en B.A.S. trachten het geschil via arbitrage te doen beslechten. B.A.S. en cliënt zullen ieder op eigen kosten een arbiter aanwijzen, deze benoemde arbiters zullen een derde onafhankelijke arbiter benoemen. Vervolgens zullen deze drie arbiters het geschil beoordelen en een beslissing nemen. Een beslissing genomen door arbiters die door cliënt en B.A.S. zijn aangewezen en waarbij B.A.S. en cliënt zich vervolgens in een arbitragezaak hebben doen horen is voor zowel B.A.S. als ook cliënt bindend zonder dat hiertegen enig beroep mogelijk is. De kosten voor de derde, onafhankelijke arbiter komen voor rekening van de partij die in de arbitragezaak in het ongelijk wordt gesteld.

13.3: Indien B.A.S. en cliënt geen overeenstemming omtrent arbitrage kunnen bereiken is voor een dergelijk geschil uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd die, naar de hoogte van het geschil, de kantonrechter is voor het ressort waartoe B.A.S. gelet op haar vestigingsplaats behoort dan wel de arrondissementsrechtbank van het arrondissement waartoe B.A.S. gelet op haar vestigingsplaats behoort op het moment dat het geschil tussen cliënt en B.A.S. ontstaat.

13.4: De in artikel 13.3 genoemde rechter is ook bevoegd indien volgens enige verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou zijn aan te wijzen.

13.5: B.A.S. is gerechtigd om voor een geschil met een in het buitenland gevestigde cliënt de zaak te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.