Administratie

Al vanaf de start van de onderneming in 1981 heeft B.A.S. zich dienstverlenend voor het MKB geprofileerd. Het pakket aan diensten voor het MKB is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid.

Door de wijziging van wetgeving verzorgt B.A.S. ook voor besloten vennootschappen (B.V.) het complete traject vanaf controle boekhouding tot opstelling van de jaarrekening en de aangifte VPB.

Uiteraard kan ook de eenmanszaak of de vennootschap onder firma (V.O.F.) door B.A.S. worden begeleid.

Alvorens B.A.S. voor uw bedrijf werkzaamheden kan verrichten wordt er eerst met u een prijsafspraak gemaakt. In de prijsafspraak wordt helder weergegeven welke werkzaamheden B.A.S. voor u zal gaan verrichten en wat de uitvoering van deze werkzaamheden u gaat kosten.

Indien B.A.S. voor u de complete boekhouding verzorgt wordt duidelijk aangegeven op hoeveel boekingen de prijsopgave is gebaseerd. Hierop is een met u overeengekomen marge van meer of minder boekingen van toepassing. Worden er minder boekingen verricht ontvangt u een restitutie van honorarium en indien er meer boeking verricht moeten worden wordt de meerprijs aan u extra gedeclareerd. De declaratie wordt u per maand of per kwartaal toegezonden.

Verzorging van de complete bedrijfsboekhouding
Als u voor deze module kiest verwachten wij van u dat u één maal per maand uw boekhouding aanlevert. U dient de boekhouding wel te sorteren, de wijze waarop u dient te sorteren wordt vooraf met u doorgenomen.

Deze module is interessant voor ondernemers die of weinig tijd hebben voor boekhouding of voor ondernemers die geen kennis hebben van boekhouding.

Controle van de door u ingevoerde boekhouding
Bij deze module wordt door B.A.S. controle uitgevoerd op de door u ingevoerde boekhouding. Het kan zijn – bij kleinere ondernemingen – dat u de boekhouding verwerkt in een Excel-bestand of dat u gebruik maakt van een boekhoudprogramma.

De controlewerkzaamheden worden gekoppeld aan de frequentie van uw aangifte voor de BTW. Heeft u maandaangifte dan controleert B.A.S. per maand. Heeft u kwartaalaangifte of jaaraangifte voor de BTW dan controleert B.A.S. uw boekhouding per drie maanden.

Opstellen van jaarrekeningen
Voor eenmanszaken of V.O.F.’s die kleine ondernemingen zijn of die ondernemingen zijn die geen jaarrekening nodig hebben voor geldverstrekkers, adviseren wij om geen jaarrekening samen te stellen maar hiervoor de fiscale jaarstukken te gebruiken.

De fiscale jaarstukken moeten toch gemaakt worden voor de aangifte Inkomstenbelasting en zijn zodanig van samenstelling dat zij u als ondernemer voldoende inzicht geven in het financiële reilen en zeilen van uw onderneming.

Door af te zien van het opstellen van een jaarrekening en hiervoor de fiscale jaarstukken te gebruiken bespaart u als ondernemer veel geld.

Indien uw onderneming toch een jaarrekening nodig heeft – u bent een rechtspersoon of uw onderneming heeft geldverstrekkers – die voldoet aan het wettelijke kader van de wet op de jaarrekeningen dan kan B.A.S. die ook voor u samenstellen. Ook kan B.A.S. in dit kader voor u het deponeren van uw jaarrekening bij de KvK verzorgen.

Verzorging van loonadministratie
Voor ondernemers met personeel waarvoor B.A.S. ook boekhoudmodules verzorgt kan B.A.S. tevens de loonadministratie in eigen huis regelen.

Door B.A.S. wordt dan de 1edagsmelding verzorgd voor nieuw personeel en B.A.S. zorgt voor berekening van het periodeloon op basis van de door u aangeleverde informatie.

B.A.S. zorgt verder voor de periodieke verzending van de loonstrook aan uw personeel inclusief de jaaropgave. De jaaropgave wordt over het algemeen tegelijk aan uw personeel toegezonden met de loonstrook over de maand december of de loonstrook over de 13e periode. Van alle loonstroken krijgt u als werkgever een kopie toegezonden.

B.A.S. draagt ook zorg voor de elektronische indiening van uw aangifte voor de loonheffing en de afdracht van premies sociale verzekering. Ook hiervan krijgt u als ondernemer een kopie toegezonden.

B.A.S. zorgt ook voor de eindejaarsverwerking van uw loonadministratie inclusief de melding aan uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Verzorging van periodieke aangifte BTW
B.A.S. zorgt – na controle van uw boekhouding – ook voor de periodieke elektronische indiening van uw aangifte Omzetbelasting. Deze module is alleen beschikbaar voor ondernemers die ook gebruik maken van andere boekhoudmodules van B.A.S.

Indien van toepassing kan B.A.S. ook voor u de ICL aangifte verzorgen. Voorafgaand hieraan controleren wij of de BTW nummers van uw EU cliënten correct zijn. Ook controleren wij of uw ICL aangifte in overeenstemming is met uw aangiftes BTW.

Verzorging aangifte inkomstenbelasting
Voor de ondernemers met een eenmanszaak of de vennoten van een V.O.F. verzorgt B.A.S. ook de aangifte inkomstenbelasting. Deze dienst is ook alleen beschikbaar voor ondernemers die één van de boekhoudmodules van B.A.S. hebben afgesloten.

De aangifte Inkomstenbelasting maakt geen deel uit van het zakelijke dienstenpakket. De kosten hiervan worden u in privé gedeclareerd.

Verzorging van aangifte VPB (Vennootschapsbelasting)
Voor de rechtspersonen verzorgt B.A.S. ook de aangifte VPB. Deze dienst is alleen beschikbaar voor ondernemers die één van de boekhoudmodules van B.A.S. hebben afgesloten.

De aangifte VPB maakt deel uit van het zakelijke dienstenpakket van uw onderneming. De kosten voor de verzorging van deze aangifte zijn dan ook opgenomen in de met u gemaakte prijsafspraken.

Advisering bij bedrijfsovernames
Indien u als ondernemer uw bedrijf wilt overdragen – aan uw kinderen of aan een derden – kan B.A.S. u hierbij begeleiden.
Uiteraard is ook deze module uitsluitend beschikbaar voor ondernemers die gebruik maken van andere diensten van B.A.S.

Voor deze module declareren wij ons honorarium op basis van het aantal bestede uren.