Testament Clausules

Mogelijke clausules waaraan gedacht kan worden bij het opstellen van een testament zijn onder meer

Langstlevende in verzorging of verpleging
Door de inspanningen van o.a. Erika Terpstra werd in 1998 de vermogenstoets voor de beoordeling van de eigen bijdrage in de kosten van opname in verzorgings- of een verpleeghuis afgeschaft. Alleen het inkomen werd graadmeter voor de eigen bijdrage.

Nu moet weer een groot gedeelte van het eigen vermogen worden gebruikt voor de kosten van opname in verzorgings- of verpleeghuis.

Dezelfde overheid die het in 1998 onredelijk vond om spaarzame ouderen extra te belasten ziet er nu geen graten in om die maatregel weer ongedaan te maken.

Net als voor 1998 adviseren wij u nu om in uw testament een zgn. Verzorg-/Verpleeghuis clausule op te nemen: “Als mijn echtgeno(o)t(e) in een verzorgings- of verpleeghuis wordt opgenomen dan wil ik dat mijn kinderen hun erfdeel uitbetaald krijgen.”

Anti samenwoon/huwelijk clausule
“Als mijn echtgeno(o)t(e) na mijn overlijden hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat dan krijgen mijn kinderen hun erfdeel waarop zij recht hebben volgens mijn testament uitbetaald.”

Anti schoonzoon/schoondochter clausule
“Ik bepaal dat het deel dat mijn kinderen uit mijn nalatenschap verkrijgen aan hen toebehoort en niet opgenomen kan worden in het gezamenlijk vermogen van een huwelijks-goederengemeenschap of een geregistreerd partnerschap waarvan mijn kind(eren) deel uitmaakt(uitmaken).”

Kleinkinderenclausule
Hierbij kunt u bepalen dat uw kleinkinderen een deel van uw nalatenschap erven.