Testament Clausules

Mogelijke clausules waaraan gedacht kan worden bij het opstellen van een testament zijn onder meer

Langstlevende in verzorging of verpleging
Door de inspanningen van o.a. Erika Terpstra werd in 1998 de vermogenstoets voor de beoordeling van de eigen bijdrage in de kosten van opname in verzorgings- of een verpleeghuis afgeschaft. Alleen het inkomen werd graadmeter voor de eigen bijdrage.

Nu moet weer een groot gedeelte van het eigen vermogen worden gebruikt voor de kosten van opname in verzorgings- of verpleeghuis.

Dezelfde overheid die het in 1998 onredelijk vond om spaarzame ouderen extra te belasten ziet er nu geen graten in om die maatregel weer ongedaan te maken.
De volgende clausules geven wij u in overweging.

Verzorg-/Verpleeghuis clausule
“Als mijn echtgeno(o)t(e)/partner in een verzorgings- of verpleeghuis wordt opgenomen en door het eindigen van het bezwaarde vermogen een lagere inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd wordt dan bepaal ik dat mijn kinderen/erfgenamen hun erfdeel uitbetaald krijgen.”

Bijstandsclausule
“Als het vermogen van mijn echtgeno(o)t(e)/partner door het eindigen van het recht op het bezwaarde vermogen daalt onder het bedrag waarbij mijn echtgeno(o)t(e)/partner aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociaal verzekeringsstelsel, dan bepaal ik dat mijn kinderen/erfgenamen hun erfdeel uitbetaald krijgen.”

Curatele clausule
“Als mijn echtgeno(o)t(e)/partner onder curatele of bewind wordt gesteld, dan bepaal ik dat mijn kinderen/erfgenamen hun erfdeel uitbetaald krijgen maar uitsluitend indien en voor zover de curator of de bewindvoerder van mening is dat de verzorging van mijn echtgeno(o)t(e)/partner door het eindigen van het recht op bezwaarde vermogen niet in gevaar komt; eventuele geschillen aangaande het opeisen van het vermogen door mijn kinderen/erfgenamen zullen aan de Kantonrechter worden voorgelegd.”

Faillissementsclausule
“Als mijn echtgeno(o)t(e)/partner failliet gaat, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen komt te vallen, of wanneer op goederen die – wat betreft de financiële waarde – meer dan de helft van het saldo van haar vermogen uitmaken executoriaal beslag wordt gelegd, dan bepaal ik dat mijn kinderen/erfgenamen hun erfdeel uitbetaald krijgen.”

Anti samenwoon/huwelijk clausule
“Als mijn echtgeno(o)t(e) na mijn overlijden hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder het maken en handhaven van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, inhoudende de uitsluiting van elke gemeenschap van goederen en uitsluiting van verrekenbedingen, met uitzondering van een verrekenbeding ten aanzien van onverteerde inkomsten waarbij de toepasselijkheid van artikel 141 lid 3 boek 1 van het burgerlijk wetboek is uitgesloten, dan bepaal ik dat mijn kinderen/erfgenamen hun erfdeel waarop zij recht hebben volgens mijn testament krijgen uitbetaald.”

Anti schoonzoon/schoondochter clausule
“Ik bepaal dat het deel dat mijn kinderen uit mijn nalatenschap verkrijgen aan hen toebehoort en niet opgenomen kan worden in het gezamenlijk vermogen van een huwelijksgoederengemeenschap of een geregistreerd partnerschap waarvan mijn kind(eren) deel uitmaakt(uitmaken).”

Kleinkinderenclausule
Hierbij kunt u bepalen dat uw kleinkinderen een deel van uw nalatenschap erven.