Estateplanning

In goed Nederlands praten we dan over nalatenschapsplanning. De bedoeling hiervan is om ervoor te zorgen dat het vermogen dat je hebt opgebouwd op een fiscaal goedkope wijze overgaat op je kinderen, ook bereik je hiermee dat je het familiekapitaal eventueel gefaseerd kan laten overgaan van de ene generatie op de andere.

Bij estateplanning wordt het huidige vermogen in kaart gebracht. Ook is het nodig om aandacht te besteden aan hoe het vermogen is samengesteld.

Als het vermogen alleen bestaat uit stenen (een woonhuis en/of andere panden) zal er anders moeten worden gehandeld dan wanneer het vermogen bestaat uit een effectenportefeuille en saldo’s op bankrekeningen.

Ook wordt er aandacht besteed aan hoeveel vermogen er later nodig is om de verpleging of de verzorging veilig te stellen. Hierbij wordt ook gekeken naar de hoogte van de AOW en de pensioenen die beschikbaar zijn of zullen komen.

In dit kader wordt ook gekeken of er nog levensverzekeringen zijn en of het nuttig is om deze voort te laten bestaan of nu alvast af te kopen.

Als alles in kaart is gebracht en over deze feiten eensgezindheid bestaat wordt er verder gewerkt om middels schenkingen het vermogen over te hevelen van de ene generatie op de andere.

De hoogte van de schenkingen hangt af van het aantal kinderen en van de grootte van het vermogen. In 2018 bedraagt de belastingvrije schenking aan kinderen € 5.363,00*.

Voor kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar kunt u in 2018 eenmalig een schenking doen van € 25.731,00*.

Voor een kind van 40 jaar of ouder kunt u de verhoogde schenking ook doen als:

De partner van uw kind moet op het moment van de schenking wel ouder zijn dan 18 jaar en jonger zijn dan 40 jaar.

De eenmalig verhoogde schenking mag in 2018 maximaal € 51.407,00* bedragen als het betreffende kind de schenking gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of het geld gebruikt wordt om een studie te betalen.

Als wordt voldaan aan de beperkingen conform artikel 33, 33a en 82a van de Successiewet (SW 1956) is de eenmalig verhoogde schenking zelfs mogelijk voor een bedrag van € 100.800*.

Attentie:voor de € 100.800* schenking geldt overgangsrecht voor het geval u eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik heeft gemaakt.

Voor de eenmalig verhoogde schenkingen is het doen van een schenkingsaangifte bij de Belastingdienst een vereiste.

Als er sprake is van een erg groot vermogen of dat het aantal eigen kinderen beperkt is kan er ook worden gedacht aan bovenmatige schenkingen waarover Schenkbelasting is verschuldigd.

Ook voor bovenmatige schenkingen moet een schenkingsaangifte worden ingediend bij de Belastingdienst.

Het is ook mogelijk om anderen in de estateplanning te betrekken. Denk hierbij aan een neef of een nicht, kleinkind(eren), ouders, schoonouders, een goede buur of wie dan ook. De schenkingsvrijstelling 2013 voor een persoon uit deze groep bedraagt € 2.057,00.

Ook kan het zijn dat er een schenking/lening constructie moet worden opgezet. Hierbij wordt er geld geschonken aan de kinderen maar dit wordt vervolgens weer door de ouder(s) terug geleend. Pas op: Zo lang een van de ouders leeft moet er jaarlijks 6% rente over het geleende bedrag aan de kinderen worden vergoed.

Een schenking/lening constructie moet altijd door een notaris bij akte worden opgesteld, hieraan zijn kosten verbonden die van notaris tot notaris zullen verschillen.

Nadat de estateplanning met de ouder(s) is besproken en de ouder(s) met de voorstellen akkoord gaan wordt het plan voorgelegd en besproken met de kinderen.

*Vrijstellingsbedragen worden jaarlijks aangepast. Onder ‘Service en Contact’ vindt u links naar de tarieven en bedragen voor diverse jaren.